Жабдуучуларды тандоонун шарты

«Умай Групп" ЖЧКсы Келишимдерди КР колдонуудагы мыйзамдарынын, анын ичинде КР Жарандык кодексинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы № 560 токтомунун талаптарына ылайык түзөт.

Берилген продукцияга коюлган талаптар:
 • Товарлар жана алардык таңгактары КР мыйзамдарынын жана Тармактын талаптарына ылайык келүүгө тийиш;
 • Товарлар жана таңгактар Берүүчү менен Тармактын ортосунда макулдашылган үлгүгө ылайык келүүгө тийиш;
 • Товарга КР аймагында сатууга уруксат берилген, камакка, күрөөгө коюлган эмес, үчүнчү жактардын укугуна өткөрүлүп берилген эмес;
 • Товардын жарамдуулук мөөнөтү ал Тармакка берилген күнү товардын белгиленген жарамдуулук мөөнөтүнүн 85%нан төмөн болбошу зарыл;
 • Ушундай эле (окшош) товарлар башка берүүчүлөр тарабынан Тармакка жетиштүү көлөмдө берилбейт;
 • Тармактын ылайыктуу форматынд
 • агы дүкөндөрдүн ассортименттик матрицасында бош орундун болушу;
 • Берүүчү кардарлардын товарга болгон керектөөсүн тастыктаган маркетингдик жана башка изилдөөлөр боюнча маалыматты берүүсү жана аны Тармактын дүкөндөрүндө сатуунун экономикалык натыйжалуулу тууралуу корутунду чыгара ала турган негиздүү эсеби болуусу зарыл;
 • Товар тийиштүү форматтагы дүкөндөрдө Тармактын маркетингдик жана баалык саясатына туура келет.
Келишим түзүү үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

ЖЧК жана башка юридикалык жактар – төмөнкү документтердин көчүрмөлөрү:
 • Устав;
 • Келишимге кол коючу директорду дайынтуу жөнүндө чечим (буйрук);
 • Салыктык каттоо мүнөздөмөсүнүн параметрлери;
 • Бар болсо КНС боюнча каттоосу;
 • Документтер директор же башка бухгалтер тарабынан юридикалык жактын колу же мөөрү менен тастыкталуусу зарыл;
 • Директордун жана башкы бухгалтердин ID-картасынын (паспортунун) көчүрмөсү;
 • Эсеп тууралуу банктан алынган справка.
Күбөлүк боюнча иштеген жеке ишкерлер – физикалык жактар төмөнкү документтердин көчүрмөлөрүн:
 • Салык төлөөчүнүн ишмердигинин мүнөздөмөсүнүн параметрлери;
 • КНС боюнча каттоо, бар болсо;
 • Документтен «ЖИ» менен күбөлөндүрүлүүсү жана мөөр менен тастыкталуусу зарыл;
 • ЖИ ID-картасынын (паспортунун) көчүрмөсү
 • Эсеп тууралуу банктан алынган справка.
Патент боюнча иштеген жеке ишкерлер – физикалык жактар төмөнкү документтердин көчүрмөлөрүн:
 • Патенттин көчүрмөсү жана ЖИ ID-картасынын (паспортунун) көчүрмөсү
 • Эсеп тууралуу банктан алынган справка.